ปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Social Media

ในโรงเรียนขยายโอกาสที่ห่างไกล โอกาสในการเรียนรู้ในด้านเทคโนโลยีมีค่อนข้างน้อย เนื่องจากขาดแคลนปัจจัยหลายๆ อย่าง

โรงเรียนบ้านหมูสีก็เช่นเดียวกัน โรงเรียนบ้านหมูสีมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านการสื่อสารอินเทอร์เน็ตค่อนข้างพร้อมกว่าโรงเรียนอื่นที่อยู่ในระแวงเดียวกัน เพราะผู้บริหารท่านเล็งเห็นความสำคัญทางด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต แต่สิ่งที่ทางโรงเรียนขาดแคลนก็คือ อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณสนับสนุน โดยนักเรียนเกือบ 300 คน เทียบกับคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ในการเรียนการสอนไ้ด้เพียง 13 เครื่องแล้ว แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่นักเรียนทุกคนจะสามารถเข้าถึงและได้เรียนรู้จากคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้อย่างเต็มที่ ไม่ต้องพูดถึงโอกาสที่จะสามารถศึกษาด้วยตนเองที่บ้าน เพราะเด็กนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กขาดแคลนทุนทรัพท์ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ทำงานรับจ้าง จึงไม่ีสามารถจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์มาให้แก่บุตรหลานของตนได้ ยิ่งอินเทอร์เน็ตด้วยแล้วไม่ต้องพูดถึง ผู้ปกครองส่วนใหญ่แทบจะไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าคืออะไร ชีวิตของพวกเขาต่างก็ดิ้นรนกับเรื่องปากท้องของคนในครอบครัวว่าจะกินอะไรในแต่ละวัน ดังนั้นเด็กนักเรียนจะสามารถเรียนรู้ผ่านเครือข่ายได้ก็ต่อเมื่อมาโรงเรียนเท่านั้น

เทคโนโลยี Socisl Media เป็นเทคโนโลยีและเป็นสื่อกลางที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนที่ดีอย่างหนึ่งของโลกไซเบอร์ แต่ทางโรงเรียนบ้านหมูสี สามารถจัดการเรียนการสอนประเภทนี้ได้น้อยมาก สืบเนื่องมาจากปัจจัยหลายๆ อย่างดังที่กล่าวมาข้างต้น ในแต่ละวันเด็กนักเรียนสามารถสัมผัสกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ นั่นคือเขาจะสามารถไ้ด้ใช้คอมพิวเตอร์ก็ต่อเมื่อมีชั่วโมงเรียนและช่วงเวลาพักกลางวันเท่านั้น นอกนั้นก็ต้องเรียนวิชาอื่นๆ ด้วย และเนื่องจากช่วงพักกลางวันเด็กนักเรียนส่วนใหญ่เลือกที่จะเข้าห้องคอมพิวเตอร์มากที่สุด ความต้องการจึงมากตามไปด้วย แต่ทางโรงเรียนไม่สามารถตอบสนองตามความต้องการเหล่านั้นได้ เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์ไ่ม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงมีเพียงนักเรียนบางส่วนเท่านั้นที่ไ้้ด้ใช้คอมพิวเตอร์

Social Media เป็นเทคโนโลยีที่ดีในการเป็นสื่อกลางทางการเรียนรู้ของนักเรียน แต่เป็นเรื่องน่าเศร้าที่โรงเรียนที่อยู่ห่างไกลยังขาดแคลนคอมพิวเตอร์ที่จะช่วยสนับสนุนการเข้าถึง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: